คณิตศาสตร์ ค31101
คู่อันดับ และกราฟ คู่อันดับ และกราฟของคู่อันดับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เขียนกราฟจากคู่อันดับ และอ่านคู่อันดับจากจุดบนกราฟได้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เขียนกราฟจากคู่อันดับ และอ่านคู่อันดับจากจุดบนกราฟได้
ตัวอย่าง เขียนพิกัดจุดบนกราฟของ สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ข้อ 9)
ตัวอย่าง เขียนพิกัดจุดบนกราฟของ สามเหลี่ยมหน้าจั่ว (ข้อ 10)