คณิตศาสตร์ ค31101
คู่อันดับ และกราฟ กราฟ และการนำไปใช้
ตัวอย่าง การอ่านกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ 2 กลุ่ม : การวัดปริมาณน้ำฝน
ตัวอย่าง การอ่านกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ 2 กลุ่ม : การวัดปริมาณน้ำฝน
ตัวอย่าง การอ่านกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ 2 กลุ่ม : การวัดปริมาณน้ำฝน (ต่อ)
ตัวอย่าง การอ่านกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ 2 กลุ่ม : อัตราเร็วของรถ 2 คัน
ตัวอย่าง การอ่านกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ 2 กลุ่ม : อัตราเร็วของรถ 2 คัน (ต่อ)