คณิตศาสตร์ ค31101
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบรูป และความสัมพันธ์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แบบรูปและความสัมพันธ์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แบบรูปและความสัมพันธ์
ตัวอย่าง รูปทั่วไปของความสัมพันธ์ (ตย. 1)
ตัวอย่าง รูปทั่วไปของความสัมพันธ์ (ตย. 2)
แบบฝึกหัด รูปทั่วไปของความสัมพันธ์