คณิตศาสตร์ ค31101
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติการเท่ากันได้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติการเท่ากันได้
ตัวอย่าง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ข้อ 3,4,6)
ตัวอย่าง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ข้อ 13)