คณิตศาสตร์ ค31101
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ตัวอย่าง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ข้อ 1,2)
ตัวอย่าง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ข้อ 1,2)
แบบฝึกหัด การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ข้อ 1)
แบบฝึกหัด การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ข้อ 4)
แบบฝึกหัด การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ข้อ 10)