คณิตศาสตร์ ค31101
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สมบัติการแจกแจง และตัวอย่าง
สมบัติการแจกแจง และตัวอย่าง
ตัวอย่าง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติการแจกแจง (3 ข้อ)
สรุปการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติการแจกแจง และแบบฝึกหัด