คณิตศาสตร์ ค31101
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
แบบฝึกหัด การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติการแจกแจง (ข้อ 3-4)
แบบฝึกหัด การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติการแจกแจง (ข้อ 3-4)
แบบฝึกหัด การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติการแจกแจง (ข้อ 5)
แบบฝึกหัด การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติการแจกแจง (ข้อ 6)