คณิตศาสตร์ ค31101
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ตัวอย่าง การเขียนสัญลักษณ์แทนข้อความ โดยใช้ตัวแปร (ตย. 1, 2)
ตัวอย่าง การเขียนสัญลักษณ์แทนข้อความ โดยใช้ตัวแปร (ตย. 1, 2)
ตัวอย่าง การตีความข้อความ แล้วเขียนสัญลักษณ์ (ตย. 3)
ตัวอย่าง การตีความข้อความ แล้วเขียนสัญลักษณ์ (ตย. 4)
จงเขียนโจทย์ปัญหา จากสมการที่กำหนด ( 3 ข้อ)