คณิตศาสตร์ ค31101
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ข้อ 1-4)
การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ข้อ 1-4)
การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ข้อ 5-8)
การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ข้อ 9, 10, 11, 15)