คณิตศาสตร์ ค31101
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ข้อ 12, 13)
การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ข้อ 12, 13)
การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ข้อ 14)
การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ข้อ 17, 18)