คณิตศาสตร์ ค31101
ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปเรขาคณิต สองมิติและสามมิติ ภาพและรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ
สิ่งของในชีวิตประจำวันมีรูปเรขาคณิต 3 มิติต่างๆ เช่น หนังสือ ถ้วย ปิระมิด ปริซึม กรวย
สิ่งของในชีวิตประจำวันมีรูปเรขาคณิต 3 มิติต่างๆ เช่น หนังสือ ถ้วย ปิระมิด ปริซึม กรวย
การเขียนภาพของรูปเรขาคณิต เช่น ปริซึม, สี่เหลี่ยมมุมฉาก
ตัวอย่าง การเขียนภาพของรูปเรขาคณิต 3 มิติ
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-