คณิตศาสตร์ ค31101
ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปเรขาคณิต สองมิติและสามมิติ ภาพและรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ
รูปคลี่ของรูปทรงเรขาคณิต เช่น กรวย ทรงกระบอก ปิระมิด ปริซึม
รูปคลี่ของรูปทรงเรขาคณิต เช่น กรวย ทรงกระบอก ปิระมิด ปริซึม
การมองภาพรูปคลี่ ของรูปเรขาคณิต 3 มิติ
แบบฝึกหัด เขียนภาพรูปเรขาคณิต 3 มิติ จากรูปคลี่ที่กำหนด (ปริซึม ลูกบาศก์)
แบบฝึกหัด เขียนภาพรูปเรขาคณิต 3 มิติ จากรูปคลี่ที่กำหนด (ปิระมิด)