คณิตศาสตร์ ค31101
ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปเรขาคณิต สองมิติและสามมิติ หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
ภาพหน้าตัดของรูปเรขาคณิต (กรวย)
ภาพหน้าตัดของรูปเรขาคณิต (กรวย)
ภาพหน้าตัดของรูปเรขาคณิต (ทรงกระบอก ลูกบาศก์ ทรงกลม)
ตัวอย่าง การใช้ระนาบตัดรูปเรขาคณิต (ทรงกระบอก) ในแนวต่างๆ
ตัวอย่าง การใช้ระนาบตัดรูปเรขาคณิตต่างๆ ในแนวต่างๆ