คณิตศาสตร์ ค31101
ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปเรขาคณิต สองมิติและสามมิติ ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ
แบบฝึกหัด จงเลือกรูปเรขาคณิตสามมิติ จากการมองด้านหน้า (5 ข้อ)
แบบฝึกหัด จงเลือกรูปเรขาคณิตสามมิติ จากการมองด้านหน้า (5 ข้อ)
แบบฝึกหัด จงเลือกรูปเรขาคณิตสามมิติ จากการมองด้านบน (5 ข้อ)
แบบฝึกหัด จงเลือกรูปเรขาคณิตสามมิติ จากการมองด้านข้าง (6 ข้อ)
แบบฝึกหัด จงเลือกรูปเรขาคณิตสามมิติ จากการมองด้านหน้า-ด้านบน-ด้านข้าง (7 ข้อ)