คณิตศาสตร์ ค31101
ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปเรขาคณิต สองมิติและสามมิติ รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์
แบบฝึกหัด จากภาพด้านหน้า-ด้านข้าง-ด้านบน ให้เลือกรูปเรขาคณิต 3 มิติใด (ข้อ 1-4)
แบบฝึกหัด จากภาพด้านหน้า-ด้านข้าง-ด้านบน ให้เลือกรูปเรขาคณิต 3 มิติใด (ข้อ 1-4)
แบบฝึกหัด เขียนรูปเรขาคณิต 3 มิติ จากภาพด้านหน้า-ด้านข้าง-ด้านบน (ข้อ 1)
แบบฝึกหัด เขียนรูปเรขาคณิต 3 มิติ จากภาพด้านหน้า-ด้านข้าง-ด้านบน (ข้อ 2)