คณิตศาสตร์ ค31101
ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปเรขาคณิต สองมิติและสามมิติ รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์
แบบฝึกหัด เขียนรูปเรขาคณิต 3 มิติ จากภาพด้านหน้า-ด้านข้าง-ด้านบน (ข้อ 3)
แบบฝึกหัด เขียนรูปเรขาคณิต 3 มิติ จากภาพด้านหน้า-ด้านข้าง-ด้านบน (ข้อ 3)
แบบฝึกหัด เขียนรูปเรขาคณิต 3 มิติ จากภาพด้านบน (ข้อ 4)
จงนับจำนวนลูกบาศก์ ที่ประกอบเป็นบันได
จากรูปเรขาคณิต 3 มิติ จงนับจำนวนลูกบาศก์