วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - การแยกสาร การแยกสาร
สาระการเรียนรู้เรื่อง การแยกสารด้วยวิธีการระเหยแห้ง และการใช้แม่เหล็กดูด
สาระการเรียนรู้เรื่อง การแยกสารด้วยวิธีการระเหยแห้ง และการใช้แม่เหล็กดูด
การแยกสารและตัวอย่างการแยกสารในชีวิตประจำวัน เช่น คั่นน้ำผลไม้ การแยกน้ำอ้อย
นักเรียนสังเกตลักษณะทั่วไปของสารเนื้อผสม โดยสังเกตด้วยตาเปล่า
บันทึกผลการสังเกตลักษณะทั่วไปของสารเนื้อผสม โดยสังเกตด้วยตาเปล่า