วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - การแยกสาร การสกัดด้วยตัวทำละลาย
สาระการเรียนรู้เรื่อง การแยกสารด้วยวิธีสกัดด้วยตัวทำละลาย
สาระการเรียนรู้เรื่อง การแยกสารด้วยวิธีสกัดด้วยตัวทำละลาย
การทดลองเรื่อง แยกสารจากส่วนต่างๆ ของพืช (ขมิ้น) โดยใช้ตัวทำละลาย
บันทึกผลการทดลอง แยกสารจากส่วนต่างๆ ของพืช (ขมิ้น) โดยใช้ตัวทำละลาย
สรุปผลการทดลอง แยกสารจากส่วนต่างๆ ของพืช (ขมิ้น) โดยใช้ตัวทำละลาย