วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - การแยกสาร การแยกสารโดยการกลั่น
สาระการเรียนรู้เรื่อง การแยกสารโดยการกลั่น
สาระการเรียนรู้เรื่อง การแยกสารโดยการกลั่น
การทดลองเรื่อง การกลั่นน้ำเกลือ
นักเรียนรายงานผลการทดลองเรื่อง การกลั่นน้ำเกลือ
สรุปผลการทดลองเรื่อง การกลั่นน้ำเกลือ และการกลั่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ทำน้ำจืดจากน้ำทะเล