วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - การแยกสาร โครมาโทกราฟี
สาระการเรียนรู้เรื่อง การแยกสารด้วยวิธีโครมาโทกราฟี
สาระการเรียนรู้เรื่อง การแยกสารด้วยวิธีโครมาโทกราฟี
การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่ของของเหลวผ่านตัวกลาง ตอนที่ 1 (การซึมของน้ำหมึกบนวัสดุต่างๆ)
บันทึกผลการทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่ของของเหลวผ่านตัวกลาง (การซึมของน้ำหมึกบนวัสดุต่างๆ)
สรุปผลการทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่ของของเหลวผ่านตัวกลาง (การซึมของน้ำหมึกบนวัสดุต่างๆ)