วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - การแยกสาร โครมาโทกราฟี
ความสามารถในการดูดซับของเหลวของวัสดุต่างๆ
ความสามารถในการดูดซับของเหลวของวัสดุต่างๆ
การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่ของของเหลวผ่านตัวกลาง ตอนที่ 2 (สีเมจิกเคลื่อนที่บนกระดาษกรอง)
บันทึกผลทดลองเรื่อง สีเมจิกเคลื่อนที่บนกระดาษกรอง และคำถามท้ายการทดลอง
โครมาโทกราฟีเป็นการแยกสารโดยอาศัย ความสามารถในการละลายและถูกดูดซับบนตัวดูดซับต่างกัน