วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - การแยกสาร โครมาโทกราฟี
สาระการเรียนรู้เรื่อง การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี
สาระการเรียนรู้เรื่อง การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี
การทดลองเรื่อง องค์ประกอบของสีที่สกัดจากพืช
บันทึกผลการทดลองเรื่อง องค์ประกอบของสีที่สกัดจากพืช
สรุปผลการทดลอง และคำถามท้ายการทดลอง