วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - การแยกสาร โครมาโทกราฟี
การแยกสารด้วยวิธีต่างๆ เช่น การกลั่น การสกัดด้วยตัวทำละลาย การตกผลึก
การแยกสารด้วยวิธีต่างๆ เช่น การกลั่น การสกัดด้วยตัวทำละลาย การตกผลึก
โครมาโทรกราฟีเป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการแยกสาร