วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - การแยกสาร โครมาโทกราฟี
หลักการสำคัญของวิธีโครมาโทรกราฟี
หลักการสำคัญของวิธีโครมาโทรกราฟี
หลักการสำคัญของวิธีโครมาโทรกราฟี (ต่อ)
ข้อดีและข้อจำกัดของวิธีโครมาโทรกราฟี