วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - การแยกสาร แบบฝึกหัดท้ายหน่วย
คำถามท้ายบท สารและสมบัติของสาร (ค่า pH ของดินและน้ำประปา, แนวทางการใช้สารกรด-เบส)
คำถามท้ายบท สารและสมบัติของสาร (ค่า pH ของดินและน้ำประปา, แนวทางการใช้สารกรด-เบส)
นักเรียนอภิปรายเรื่อง สารที่ใช้ในการเกษตร สารที่ใช้ทำความสะอาด สารที่ใช้ในอาหาร
ปัจจัยต่อการตัดสินใจซื้อสารทำความสะอาด เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ