สังคม ส31101
พระพุทธศาสนา สรุปหลักธรรม
เข้าเรื่องหลักธรรม อริยสัจ 4 ขันธ์ 5 ธาตุต่างๆ ธาตุดิน
เข้าเรื่องหลักธรรม อริยสัจ 4 ขันธ์ 5 ธาตุต่างๆ ธาตุดิน
ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตไฟ อธิบายลักษณะของแต่ละธาตุ
ขันธ์ 5 รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ความหมายของธาตุและใบงาน