สังคม ส31101
ภูมิศาสตร์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยี
ใบงานที่ 2 เรื่อง เครื่องมือภูมิศาสตร์ 3 ข้อ
ใบงานที่ 2 เรื่อง เครื่องมือภูมิศาสตร์ 3 ข้อ
เฉลยใบงานที่ 2 ข้อ 1 ภูมิศาสตร์ แผนที่
เฉลยใบงานที่ 2 ข้อ 2-3 สัญลักษณ์และประโยชน์ของแผนที่
ลูกโลก องค์ประกอบของลูกโลก การใช้ลูกโลก