สังคม ส31101
ภูมิศาสตร์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยี
เข็มทิศ ประโยชน์และการใช้งาน
เข็มทิศ ประโยชน์และการใช้งาน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภูมิศาสตร์ ภ่พถ่ายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม
ประโยชน์ของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภูมิศาสตร์