สังคม ส31101
ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ทรัพยากรเชื้อเพลิง ทรัพยากรชายฝั่ง ใบงานที่ 18
ทรัพยากรเชื้อเพลิง ทรัพยากรชายฝั่ง ใบงานที่ 18
ใบงานเพิ่มเติม น้ำจืด ทรัพยากรหินและแร่
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในกัมพูชา บรูไน