สังคม ส31101
ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาอากาศเป็นพิษ
ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาอากาศเป็นพิษ
ลักษณะโดดเด่นและแตกต่างของแต่ละประเทศ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาตัดไม้ทำลายป่า ผลกระทบ