สังคม ส31101
ภูมิศาสตร์ ทบทวนบทเรียน
ทบทวนบทเรียนและทำแบบทดสอบเรื่องภูมิศาสตร์จำนวน 2 ข้อ
ทบทวนบทเรียนและทำแบบทดสอบเรื่องภูมิศาสตร์จำนวน 2 ข้อ
เฉลยแบทดสอบ ทบทวนเรื่องภูมิศาสตร์