สังคม ส31101
เศรษฐศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
เข้าเรื่องเศรษฐศาสตร์/ความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์
เข้าเรื่องเศรษฐศาสตร์/ความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ ใบงานที่ 19