สังคม ส31101
เศรษฐศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
ใบงานที่ 19 และเฉลย
ใบงานที่ 19 และเฉลย
เฉลยใบงานที่ 19 (ต่อ) เศรษฐศาสตร์บริสุทธิ์ เศรษฐศาสตร์นโยบาย เศรษฐศาสร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค
ใบงานที่ 20 และเฉลย เป้าหมายและประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์