สังคม ส31101
เศรษฐศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
ใบงานที่ 20 ประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ ใบงานที่ 21 องค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจ
ใบงานที่ 20 ประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ ใบงานที่ 21 องค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจ
เฉลยใบงานที่ 21 การจัดกลุ่มองค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจ
ใบงานที่ 22 หลักการเลือกใช้ทรัพยากรและคุณธรรมทางเศรษฐกิจและเฉลยใบงาน