สังคม ส31101
เศรษฐศาสตร์ ระบบการแลกเปลี่ยน
ความหมายของการแลกเปลี่ยน ความสัมพันธ์ทางเศรษบกิจและการแลกเปลี่ยน
ความหมายของการแลกเปลี่ยน ความสัมพันธ์ทางเศรษบกิจและการแลกเปลี่ยน
สาเหตุที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน องค์ประกอบสำคัญของการแลกเปลี่ยน
ใบงานเพิ่มเติม ข้อจำกัดและประเภทของการแลกเปลี่ยน
ประเภทของการแลกเปลี่ยน สินค้าต่อสินค้า เงิน เครดิต