สังคม ส31101
เศรษฐศาสตร์ ระบบการแลกเปลี่ยน
ความสำคัญของวงการธุรกิจ ใบงานที่ 26 ความจำเป็นของเงินและบัตรเครดิต
ความสำคัญของวงการธุรกิจ ใบงานที่ 26 ความจำเป็นของเงินและบัตรเครดิต
นักเรียนตอบคำถามจากใบงาน
ผู้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน 1. คนกลาง 2. ตลาด 3. ธนาคาร