สังคม ส31101
เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ องค์ประกอบ ประโยชน์
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ องค์ประกอบ ประโยชน์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ใบงานที่ 30 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อความแต่ละฉบับและเฉลยใบงาน