สังคม ส31101
เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่1-5
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่1-5
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่6-10
นักเรียนตอบคำถามจากใบงาน รายจ่าย รายได้ของรัฐ
นโยบายภาครัฐ ทางด้านเศรษฐกิจ