สังคม ส31101
เศรษฐศาสตร์ ระบบการเศรษฐกิจ
ความหมาย ส่วนประกอบ หน้าที่ของระบบเศรษบกิจ ประเภทของระบบเศรษฐกิจ
ความหมาย ส่วนประกอบ หน้าที่ของระบบเศรษบกิจ ประเภทของระบบเศรษฐกิจ
ใบงานที่ 27 แผนผัง ลักษณะสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
ครูอธิบาย ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมหรือแบบบังคับ ข้อดีและข้อเสีย