สังคม ส31101
เศรษฐศาสตร์ ทบทวนและทดสอบ
แบบทดสอบสาระเศรษฐศาสตร์ ข้อ 1-10
แบบทดสอบสาระเศรษฐศาสตร์ ข้อ 1-10
แบบทดสอบสาระเศรษฐศาสตร์ ข้อ 11-25
เฉลยแบบทดสอบข้อ 1-25