สังคม ส31101
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ความหมายของภูมิปัญญา
ความหมายของภูมิปัญญา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภูมิปัญญา
ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นการสืบทอดภูมิปัญญา