สังคม ส31101
หน้าที่พลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
การเลือกตั้ง กิจกรรมที่กี่ยวกับการปกครอง ความหมายของประชาธิปไตย
การเลือกตั้ง กิจกรรมที่กี่ยวกับการปกครอง ความหมายของประชาธิปไตย
หลักสำคัญองประชาธิปไตย
แผนผัง หลักการสำคัญของประชาธิปไตย
การใช้อำนาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตย การดำเนินชีวิตในสังคมประชาธปไตย