สังคม ส31101
หน้าที่พลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของชาวไทยต่อครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของชาวไทยต่อครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
ใบงานที่ 32 ตอนที่ 2 วิเคราะห์การปฏิบัติตนจากกรณีตัวอย่าง และเฉลย
ใบงานที่33 นักเรียนวางแผนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีต่อชุมชนและประเทศชาติ