สังคม ส31101
หน้าที่พลเมือง กฎหมายในชีวิตประจำวัน
เข้าเรื่องกฎหมาย ตัวอย่างข่าวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับกฎหมาย
เข้าเรื่องกฎหมาย ตัวอย่างข่าวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับกฎหมาย
คำถาม และเฉลยคำถามเกี่ยวกับกฎหมาย
กิจจกรรม นักเรียนแบ่งกลุ่มอภิปรายและตอบคำถามด้านกฎหมาย
ความหมายของกฎหมาย บุคคลสำคัญทางด้านกฎหมายของไทย และสรุปบทเรียน