สังคม ส31101
หน้าที่พลเมือง การเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา การจัดระเบียบการปกครอง
การปกครองสมัยธนบุรี และรัตนโกสินทร์
โครงสร้างทางการเมืองการปกครอง ความหมาย ประเภท ความสำคัญของอำนาจอธิปไตย