สังคม ส31101
ประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์
ความหมายความสำคัญและขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
ความหมายความสำคัญและขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
ลักษณะของหลักฐานทางประวัติศาสตร์/ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ใบงานที่ 43-44 การวิเคราะห์หลักฐานและข้อมูลทางประวัติศาสตร์