สังคม ส31101
ประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์
ใบงานที่ 44 (ต่อ) การวิเคราะห์หลักฐานและข้อมูลทางประวัติศาสตร์
ใบงานที่ 44 (ต่อ) การวิเคราะห์หลักฐานและข้อมูลทางประวัติศาสตร์
นักเรียนนำเสนอผลการวิเคราะห์ และครูเฉลย
ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้