สังคม ส31101
ประวัติศาสตร์ ผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์อารายธรรมไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การสร้างสรรค์อารยธรรม และแบบทดสอบก่อนเรียน
การสร้างสรรค์อารยธรรม และแบบทดสอบก่อนเรียน
อารยธรรม แหล่งกำเนิดอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก
อิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกต่อไทย ด้านการเมืองการปกครอง ศาสนา ภาษา วรรณกรรม
อิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกต่อไทย ด้านศิลปกรรม การค้า ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรม