สังคม ส31101
ประวัติศาสตร์ พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของมนุษยก่อนประวัติศาสตร์
มนุษยยุคก่อนประวัติศาสตร์ หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัย
มนุษยยุคก่อนประวัติศาสตร์ หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัย
การปฏิบัติ การเกษตร อุตสาหกรรม เทคโนโลยี
การขยายตัวของชุมชนในสุวรรณภูมิ ใบงาน ศึกษาพัฒนาการของชุมชนโบราณในภูมิภาคต่างๆ
นักเรียนนำเสนอพัฒนาการชุมชนโบราณบริเวฯภาคกลาง