สังคม ส31101
ประวัติศาสตร์ ดินแดนประเทศไทยก่อนสมัยสุโขทัย
คำถามก่อนเรียน ข้อ 1-2 อาณาจักรที่อยู่ในแหลมทอง
คำถามก่อนเรียน ข้อ 1-2 อาณาจักรที่อยู่ในแหลมทอง
คำถามก่อนเรียน ข้อ 3-4ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
พัฒนาการของอาณาจักรโบราณในภาคต่างๆของดินแดนประเทศไทย ใบงานที่ 47
สรุปการพัฒนาการ ของอาณาจักรทวารวดีในด้านศิลปกรรม ศาสนา การปกครอง อาชีพ